Головна » Команда » Закриницька Вікторія Олександрівна

Закриницька Вікторія Олександрівна

Закриницька Вікторія Олександрівна

юрист

Кандидат юридичних наук

Викладач кафедри державно-правових дисциплін, юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

 

Сфера практики: адміністративне право, фінансове право, інформаційне право, податкове право.

 

Освіта:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (НЮАУ ім. Я. Мудрого)

Спеціальність: Правознавство

Кваліфікація: Юрист

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Спеціальність: Фінанси і кредит.

Кваліфікація: Бакалавр з фінансів і кредиту.

 

Публікації:

стаття «Соціальний захист сім’ї, дітей та молоді: до визначення поняття» (Юридична осінь 2011 року: Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів. Листопад 2011р. Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011 - С.51 — 54.)

стаття «Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод  і законних інтересів дітей: зарубіжний досвід» (Вісник Академії правових наук України.- 2012.- №4 (71).–С.346 – 356.)

стаття «Омбудсман з прав дитини: окремі питання створення та функціонуваня» (Актуальні проблеми юридичної науки: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської науково-практичної конференції /Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Х., 2012.- С.114 – 117.)

стаття «Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у системі забезпечення прав та інтересів дитини (організаційно-правовий аспект)» (Особистість. Суспільство.Право.: Зб.наук. ст.. та тез наук.повід.за матеріалами Міжнар. Наук.-практ. конф., присвяч.. 10-річчю Полт. Юрид.ін-ту. Полтава. 15 березня 2012р.: У 2 ч. Ч.1 /Редкол.: А.П.Гетьман, О.П.Бущан, О.Р.Дашковська та ін..– Х.: «Точка», 2012.  С.198.)

стаття «Системи соціального захисту сім’ї, дітей та молоді в Україні: до проблеми визначення» (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип.20.Частина 1. Том 2.- Ужгород, 2012.- С.217 – 219.)

стаття «Зарубіжний досвід соціального захисту сім’ї, дітей та молоді: особливості організації та правового забезпечення» (Юрист: Науково-практ. журнал.- 2012- №4 (21).- С.36 – 42.)

стаття «У истоков становлення отечественной системы общественного призрения семьи и детей» (Право и политика: научный журнал. – 2013.- №3 (159).- С.401 – 405.)

стаття «Молодь як об’єкт системи соціального захисту» (Юрист: Науково-практ. журнал.- 2013.- №1 (22) .- С.49 – 55.)

стаття «Молодіжні громадські організації в системі соціального захисту молоді: проблеми правового регулювання» (Публічне управління: виклики XXI століття: зб. тез XIII Міжнар. наук. Конгрессу, 21 – 22 березня 2013р. – Х.: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2013.-  С. 151 – 152.)

стаття «З історії становлення національної системи управління соціальним захистом сім’ї, дітей та молоді»  (Юридичний факультет електронне (фахове) видання «Часопис Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з юридичних наук»// 2014р.)